Gunstige omgeving om in te ondernemen in Edam-Volendam
Gunstige omgeving om in te ondernemen
18 februari 2022 
6 min. leestijd

Gunstige omgeving om in te ondernemen

Edam-Volendam staat bekend om haar ondernemers. Wij willen dat zo goed mogelijk stimuleren. Hoe? Lees verder.

Toekomstbestendige toeristenvisie 

In 2015 is de Toeristische visie Edam-Volendam vastgesteld waarin werd gepleit voor ‘kwaliteitstoerisme’. Een kwaliteitstoerist is een bezoeker die positief bijdraagt aan de lokale economie en het imago van de plaats. Een toerist die zorgt voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor reuring zonder overlast. Hoewel dit een ruime omschrijving is, verdient het uitgangspunt alsnog nadere uitwerking in een concreet plan van aanpak. Volendam|80 kan zich voorstellen dat het toeristisch platform hierbij een belangrijke rol kan vervullen. Hierbij zou een aanpak moeten volgen waarbij ook de middenstand, horeca en culturele instellingen hun inbreng naar voren brengen. Alleen dat kan leiden tot zichtbaar resultaat voor onze gemeente. Volendam|80 pleit ervoor om het plattelandstoerisme in onze gemeente ook meer te richten op meerdaags verblijf. Door middel van een combinatie van cultuurhistorische highlights in de gemeente kan een dergelijk aanbod aansluiten bij een meerdaags verblijf. Volendam|80 vindt dat er op dat vlak nog veel te winnen valt.

Voorstander van Metropoolregio Amsterdam samenwerking, belangen eigen gemeente voorop

Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincie NH, Flevoland, 31 gemeenten en Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch, stedelijk en landschappelijk.  De bestuurders van de colleges zijn op tal van terreinen actief binnen hun provincie of eigen deelregio. Op MRA-schaal werken wethouders namens hun deelregio binnen de drie inhoudelijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit aan de uitvoering van de MRA Agenda. Door de aanpak van onderwerpen op het niveau van de deelregio’s in combinatie te brengen met afstemming op het niveau van de MRA wordt de MRA Agenda uitgevoerd. Volendam|80 is voorstander van deze samenwerking, maar wil wel dat de belangen van de eigen gemeente niet verloren gaan. Lokaal beleid, in overleg met de Provincie, gericht op onze eigen inwoners is van cruciaal belang. Dat is waar wij voor staan.

Volendaml80 staat voor een open en benaderbare gemeente

Volendaml80 wil een strak georganiseerde ambtelijke organisatie met goede doorgroeimogelijkheden. Zoals wij al vaker hebben aangegeven dient er sprake te zijn van een kern van vaste medewerkers met daaromheen een beperkte flexibele schil van externen, met name voor projecten waar de gemeentelijke kennis te kort schiet. Volendaml80 ziet dit als een van de belangrijkste prioriteiten voor de komende 4 jaar.

Ons gemeentekantoor is tegenwoordig alleen bereikbaar op afspraak of via de telefoon. Volendaml80 is van mening dat dit beter kan. Service op basis van ‘inloop’ zou iedereen ten goede komen. De burger zal zich meer gehoord voelen wanneer zij even naar binnen kunnen lopen.

Bellen met de gemeente levert niet altijd het gewenste resultaat op. Een simpele doorverwijzing naar de juiste afdeling zou veel tijd en ongemak voorkomen. Van ouderen horen wij vaak dat zij niet met de website van de gemeente Edam-Volendam overweg kunnen. Daar kunnen wij ons iets bij voorstellen! Van deze website maak je gebruik wanneer je je paspoort wil verlengen of bijvoorbeeld je rijbewijs wil aanvragen. Voor de jeugd zal dit weinig problemen opleveren maar voor ouderen zouden wij graag een andere voorziening treffen.

Voor de wat complexere aanvragen zoals een verbouwing, een tuinhuis, lounge hoek, aanbouw, uitbouw en/of dakkapel wenst de burger graag iemand te spreken die daarover de burger wegwijs kan maken. Wanneer je niet de juiste persoon aan de telefoon krijgt kan dit frustratie opleveren. Volendaml80 is zich ervan bewust dat het Omgevingsloket weliswaar een digitaal stelsel betreft maar dit wil niet zeggen dat iemand aan zijn of haar lot moet worden overgelaten. Die signalen krijgen wij maar al te vaak.

Maakt zich sterk voor voorzieningen voor jongeren, onderwijs en sport

Voor Volendaml80 is sport een zeer belangrijk onderwerp. Daarbij is vanuit onze partij altijd oog geweest voor zowel het belang van topsport als de breedtesport (plezier en gezondheid). De topsportverenigingen kunnen daarbij min of meer als ‘aanjagers’ worden gezien voor de breedtesport.

Na de realisatie van de nieuwe Seinpaal en de recente oplevering van het nieuwe onderkomen voor Mauritius, de judosport en de danssport, hebben de meeste verenigingen inmiddels een prima accommodatie. Toch mogen we niet stil gaan zitten. Zo heeft de RKAV op basis van daarvoor geldende criteria al een tekort aan velden. Als gevolg van de verwachte sterke groei van de vraag is er een tekort aan sportzaalruimtes. Dit tekort is vastgesteld na een ambtelijk onderzoek naar de beschikbare zaalsportaccommodaties en het gebruik daarvan, in vergelijking met andere gemeentes van vergelijkbare grootte. Volendaml80 sluit daarom graag aan bij de oproep van het Sportplatform Edam-Volendam om binnen afzienbare tijd een nieuwe sporthal te realiseren, de Lange Weeren lijkt daarvoor de meest logische locatie. Daarvoor zou dan sportzaal de Kreil kunnen worden ingeleverd als sportaccommodatie. Op die plaats is dan woningbouw mogelijk, zoals dat in dat gebied in de afgelopen jaren ook al door de Vooruitgang is gerealiseerd. Wij zijn van mening dat een nieuwe sporthal en woningen voor onze jeugd, echter niet mogen wachten op mogelijke verplaatsingsplannen naar de Purmer, waarvan het nog maar de vraag is of ze realistisch zijn. Sport is goed voor de gezondheid, maar ook voor het sociale leven, vrijwilligersleven en gezelligheid. Zeker in de coronatijd waarin we nu leven is dat steeds duidelijker aan het worden. Volendaml80 geeft dan ook graag de garantie af dat wij ook in de komende jaren sport hoog in het vaandel houden.

Wij realiseren ons dat het fuseren van basisscholen een bevoegdheid betreft van het Schoolbestuur, maar wij zullen altijd de maatschappelijke effecten beoordelen en zo nodig onze stem laten horen. Daarom vindt Volendam|80 het ontzettend belangrijk dat VMBO/HAVO/VWO behouden blijft in onze gemeente. Het liefst met een uitbreiding van een gymnasium. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Volendaml80 wil zich inzetten op terugkeer kermis naar centrum 

De afgelopen twee jaar waren ook voor ons volksfeest zeer uitzonderlijk. Op de valreep kon afgelopen jaar de draaikermis voor kinderen alsnog doorgaan op een alternatieve locatie (parkeerterrein Marinapark) vanwege het feit dat het een evenement moest zijn. Volendaml80 was er blij mee, maar vindt de gekozen locatie niet passen bij ons jaarlijkse volksfeest. Volendam|80 pleit er daarom voor om de kermis in de toekomst weer te laten plaatsvinden in het centrum van Volendam. Wanneer de Julianaweg wordt gezien als een van de mogelijkheden voor het plaatsen van attracties, is het van belang om eventuele verkeersinfarcten te voorkomen in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Hier dient eerst onderzoek naar te worden gedaan.

Naast de locatie van de kermis pleit Volendam|80 er ook altijd voor om de organisatie in gemeentelijk beheer te houden, zodat de ritprijzen van de attracties betaalbaar blijven. De kermisambtenaren zorgen al decennialang voor een afwisselende kermis, met uitdagende attracties voor alle leeftijden.

Steunt waar mogelijk acties tot het behoud van de resterende IJsselmeervisserij en gemeentelijke monumenten 

Volendaml80 steunt de visserij vereniging Sint Petrus bij hun inzet om de belangen voor de (resterende) visserij veilig te stellen. Duurzame plannen zijn lovenswaardig maar dat betekent niet dat die niet gepaard kunnen gaan met het kunnen behouden van het visserijbedrijf dat naar de mening van Volendaml80 al voldoende is ingeperkt. Visvangsten moeten weer van alle seizoenen zijn!

Om een monumentenstatus te kunnen verkrijgen zijn in het verleden ook in Volendam op grond van de geldende Erfgoedverordening voor een aantal panden de volgende belangen afgewogen: algemeen belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, bouwhistorische, cultuurhistorische, ecologische of landschappelijke waarde.

Ondanks die zorgvuldige procedure zijn diverse monumenten in de afgelopen collegeperiode tegen de vlakte gegaan. Zo is recentelijk nog bij raadsbesluit de monumentenstatus doorgehaald van één van de laatste benedendijks gelegen visserswoninkjes. Lijst Kras, VVD, CDA, Groen Links, PVDA, Zeevangs Belang en VVD stemden voor de teloorgang van het zoveelste monument in Volendam. Het pleidooi van Volendam|80 om de status niet zomaar even van tafel te vegen bleek tegen dovemans oren gericht. Het nietsontziend verwijderen van een eerder toegekende monumentale status heeft vergaande gevolgen. Niet alleen voor de cultuurhistorie, maar ook voor de status van andere monumenten. Volendam|80 is voor het hanteren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader van de Erfgoedverordening voor monumenten waaraan het college consistente uitvoering dient te geven. Alleen op deze manier wordt de status van een monument met voldoende waarborgen omkleed en is er sprake van eenduidig beleid.

Inzetten op meer voorzieningen en activiteiten voor de jeugd van 12 en 18

Voor de jeugd van 12-18 is het programma LEF opgezet. Dit programma beoogt het (te) vroege drankgebruik onder jongeren te verminderen o.a. door in het weekend alternatieve activiteiten aan te bieden. Onze gemeente werkt samen met LINK, een organisatie die veel ervaring heeft met jongeren. Volendam|80 steunt deze goede initiatieven. We houden de geboekte resultaten nauwlettend in de gaten.  In het bijzonder voor de jeugd van 12-18 dienen er voldoende voorzieningen te zijn om binnen en buiten te recreëren en te sporten. Voor deze groep is dit een extra uitdaging die Volendam|80 graag aangaat. Daarbij denken wij aan meer activiteiten en voorzieningen in de PX voor specifiek deze leeftijdsgroep.

Reactie plaatsen