Miljoenenuitgave voor visieloos herinrichtingsplan Europaplein
Miljoenenuitgave voor visieloos herinrichtingsplan Europaplein
22 oktober 2017 
7 min. leestijd

Miljoenenuitgave voor visieloos herinrichtingsplan Europaplein

Op 14 september 2017 was het dan zover; de definitieve herinrichting van het Europaplein-Zeestraat als onderwerp van gesprek op de raadsagenda. Het Europaplein is inmiddels een langslepend dossier geworden waar van alles van gevonden en gezegd wordt door verschillende belanghebbenden en omwonenden. Dit keer waren het de coalitiepartijen Lijst Kras, CA, Zeevangs Belang en de VVD, die  ondanks meerdere verontrustende insprekers zoals een bewoner namens de Zeestraat en de beide voorzitters (de heer Lubach en de heer Boots) namens de kermisbonden, niet de moeite namen om serieus in te gaan op terecht geconstateerde gevolgen van het uitvoeren van de geplande herinrichting om vervolgens hun eigen plannetje door de Raad te drukken.

Burgerparticipatie, of toch maar niet?
Burgerparticipatie is een begrip waarbij het gaat het om het betrekken van burgers bij overheidsbeleid om zo in te spelen op ideeën en denkkracht van betrokken inwoners en de wijk- of dorpsraden. Voor Volendam|80 begint is inspraak van betrokken burgers of andere belanghebbenden van groot belang omdat het gaat om gemeenschapsgeld van onze hard werkende burgers. De coalitiepartijen (bestaande uit Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) hebben na de verkiezingen in november 2015 aangegeven dat dit ook voor hen een heel belangrijk item is, voor een periode van 6 jaar. Inmiddels zijn er bijna 2 jaar verstreken maar het is deze coalitie nog steeds niet gelukt om onze burgers te betrekken bij hun plannen. Het is blijkbaar heel moeilijk voor dit college om de inspraak van burgers op een fatsoenlijke manier uit te voeren om tot een breed gedragen voorstel te komen. Natuurlijk is er bij burgers ook sprake van persoonlijke belangen maar je kunt vóór het definitief maken van de plannen gerust met burgers om tafel om uit te leggen waarom gekozen is voor een bepaald idee/plan en tot onze grote spijt gebeurt dit nu niet. Is het angst om deze mensen te woord te staan of wil de coalitie de eigen plannen doordrukken ten koste van alles?

Serieus te nemen of?
Ongeveer 300 inwoners uit onze gemeente hebben deelgenomen aan bijeenkomsten om samen met de gemeente en het onafhankelijke adviesbureau Goudappel Coffeng een gemeentelijke vervoersplan voor het centrum van Volendam samen te stellen. Een verkeersplan mét een verkeersvisie voor zowel de korte als de lange termijn welke klaar zal zijn aan het einde van 2017. Hoe is het toch mogelijk dat juist nu een definitief ontwerp ZONDER VISIE voor de herinrichting van het Europaplein en de Zeestraat vastgesteld wordt? In hoeverre worden de burgers die met de gemeente mee willen denken over het verkeers- en vervoersplan serieus genomen? Wethouder Runderkamp blies voorheen als raadslid en fractievoorzitter van de VVD altijd hoog van de toren. Éérst een visie en dan een definitief ontwerp in plaats van te beginnen bij de finish. Hoe kan juist wethouder Runderkamp precies andersom handelen? Of is het gras plotseling blauw geworden?

Verkeersveiligheid ver te zoeken
Volendam|80 is wil niets liever dan een levendig en fraai Europaplein, maar wel met de door dit college beloofde inspraak van betrokken burgers en andere belanghebbenden. Een dergelijke verkiezingsbelofte mag nooit ten koste gaan van belangrijke zaken als veiligheid en leefbaarheid in een zeer levendig woon- en verblijfsgebied en dat is precies waar de schoen wringt. Daarbij komt ook nog dat de laatste inspraakronde over het Europaplein 2,5 jaar is geleden (2015) onder oud wethouder Rijkenberg. Hij liet een compleet ander herinrichtingsplan zien in de PIUSX waarbij nog sprake was van een mega parkeerterrein op de huidige rotonde voor het winkelcentrum Havenhof en waarbij bomen geen onderdeel van het ontwerp uitmaakten. Plan Rijkenberg komt in de verste verte niet overeen met het definitieve ontwerp dat er nu ligt! Alle reden voor de bewoners aan de Zeestraat om in actie te komen, want de fietspaden zullen worden opgeofferd ten gunste van parkeerplaatsen en dat betekent dat de fietsers en auto’s zich op dezelfde rijbaan (Zeestraat) gaan begeven. Tel daarbij op het zoekverkeer én achteruit inparkerende auto’s op de straat. Hier wordt volledig voorbij gegaan aan de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers en dat terwijl het een verblijfsgebied moet worden met een gezellige autoluwe aanlooproute richting de dijk.

Wat ben ik toch geweldig!
De heer Loek “Rockefeller” Kras van Lijst Kras sprong een gat in de lucht toen ‘het gouden Europaplein’ voor het bedrag van € 2,3 miljoen een feit was en dat terwijl er slechts 2 voorbeeldfoto’s beschikbaar zijn van hoe het gaat worden; klinkers (kennelijk hele dure), een fontein en 2 rijen bomen. Is deze man nu al vergeten dat hij is ‘gekozen’ als volksvertegenwoordiger en verantwoordelijkheid draagt voor het gemeenschapsgeld van onze burgers? Overduidelijk is de man enorm trots op zichzelf en zichzelf wel een applaus kon veroorloven in de raadszaal. Luisteren naar en begrip hebben voor verontrustende burgers zou hier meer op zijn plaats zijn, maar blijkbaar mag niemand meer iets inbrengen om deze plannen te veranderen, want dat plein MOET er komen.

Zelfs de heer Slotboom namens PvdA wees de heer Loek Kras er nog eens haarfijn op dat hij Volendam|80 en het CDA(!) toch dankbaar zou moeten zijn dat zij toen af zagen van de herinrichtingsplannen van oud wethouder Rijkenberg (lijst Kras) in 2015, want dan zaten we nu met ‘een armoedig plein’ voor zo’n €1.300.000 opgescheept. Wij zijn dan ook zeer verbaasd dat het CDA nu wel akkoord gaat met een visieloos plan dat € 2,3 miljoen kost.

Een met de bomen… tussen de kermiskramen
In mei 2017 ontvingen alle politieke partijen van de gemeente Edam-Volendam een verontrustende brief waarin duidelijk werd gemaakt door de kermisbonden dat het huidige plan/ontwerp van de Zeestraat/Europaplein de doodsteek voor de Volendamse kermis zal betekenen. Terecht dat zij bezorgd zijn over de toekomst van de huidige kermis, want ook op dit terrein is er geen enkele visie of nieuw ontwerp. Duidelijk is in ieder geval dat de nog te plaatsen bomen ervoor zullen zorgen dat bepaalde attracties niet meer kunnen staan in de Zeestraat. Dat geldt nog niet voor de kermis in 2018, maar in 2019. Eerst is de herinrichting van het Europaplein aan de beurt en na de kermis van 2018 zal de Zeestraat worden aangepakt. De Zeestraat is het mekka, het hart van onze kermis en Volendam|80 heeft tevergeefs gestreden om de verbinding van de kermis tussen het AMVO-terrein, het Europaplein en de dijk alstublieft te behouden om de sfeer van ons toch wel unieke, gezellige en leuke kermis niet verloren te laten gaan. Het mocht niet zo zijn, want de coalitiepartijen waren er al uit die 4 dagen kermis per jaar wegen minder zwaar dan de andere 361 dagen en bomen zullen er komen. Als mogelijke alternatieven worden plaatsvervangende locaties genoemd waar de kermisattracties zouden moeten komen te staan, bijvoorbeeld langs de Julianaweg (voor de AMVO), of in  de Populierenlaan. Beide zijn, gezien de veiligheidsdiensten die hier moeten kunnen blijven komen, absoluut niet geschikt. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe de bewoners zullen reageren, want je zadelt deze mensen wel even op met de kermisdrukte. Op andere kermissen in Nederland wordt er rekening gehouden met evenementen door bomen in bakken te plaatsen die kunnen worden verzet of verplaatsbare banken en zelfs verplaatsbare lantaarnpalen. Wij hebben wethouder Runderkamp in de raadsvergadering van juni nadrukkelijk gevraagd een kermisontwerp op te stellen  en de kermisbonden aan de voorkant te raadplegen en informeren, maar ook hier liet wethouder Runderkamp het afweten ondanks zijn toezegging tijdens de vergadering in juni om op korte termijn met de vakbonden in gesprek te gaan. Het college geeft aan dat er een conflict is met de kermis en dat het college kiest voor het ‘profiel met de bomen’,  maar op basis  van welke argumenten is daar dan voor gekozen? De coalitiepartijen (lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) geven aan dat de kermis niet bepalend is voor de herinrichting van de Zeestraat. Zijzelf zijn kennelijk alleen bepalend voor de herinrichting van de Zeestraat. Hoe zinvol is een gesprek achteraf met de kermisvakbond?  Zo ga je niet met mensen om, zo zet je mensen in de kou die al jaren een topkermis voor onze gemeente verzorgen! 

Een visieloos plan
De vraag die de bewoners aan de Zeestraat steeds bezig houdt is welke visie er aan de herinrichting van de Zeestraat ten grondslag ligt. Het antwoord is kort: ER IS GEEN VISIE! Er is notabene op 13 november 2014 door de VVD een motie ingebracht over de herinrichting van het Europaplein. Wethouder Runderkamp was op dat moment fractievoorzitter van de VVD en zij riepen het college op om het Europaplein niet eerder te herinrichten dan dat er een door de raad gedragen integraal eindbeeld/visie zou worden vastgesteld. Deze moest tot stand komen op basis van brede inspraak en bevatte de volgende argumenten:

  • de dorpshartvisie en de herinrichting níet los van elkaar kunnen worden gezien
  • het onwenselijk is om aan weer een nieuwe herinrichting van het Europaplein geld uit te geven
  • het onwenselijk is om de openbare ruimte weer open te breken
  • nog niet bekend is óf c.q. wanneer er nog een visie komt en als de doelen en het gewenste eindbeeld nog niet zijn bepaald
  • draagvlak, inspraak en besluitvorming voorafgaand aan weer een herinrichting noodzakelijk zijn
  • er niet opnieuw bij de finish moet worden begonnen

Beginnen bij het begin blijkt sowieso lastig voor dit college. Dit is nog geen enkele keer gelukt in de afgelopen 2 jaar.

Kapitaalvernietiging
Het huidige onderhoudsarme, maar nog altijd goed functionerende asfalt zal verdwijnen uit het straatbeeld, hiervoor in de plaats zullen er wellicht mooie klinkers komen. Deze manier van bestraten kost het onze gemeenschap meer in het onderhoud. Los van het onkruid krijg je ongetwijfeld al snel te maken met het regelmatig ophogen ervan. De bewoners aan de Zeestraat krijgen meer geluidsoverlast door de klinkers dan dat nu het geval is met vrijwel geluiddempend asfalt, daarbij dient het laad en losverkeer vóór 11.00 uur ’s morgens in de Zeestraat langs te zijn geweest en krijgen de bewoners een continue stroom van parkerende en zoekende auto’s gedurende de rest van de dag.

Motie van Treurnis
Volendam|80 heeft niet ingestemd met de definitieve plannen van de herinrichting Europaplein/Zeestraat. Een plan van 5 kantjes A4 waarvan 2 kantjes met foto’s (artist impressions). Volendam|80 heeft daartoe een motie van treurnis ingediend, omdat de burgerparticipatie onvoldoende tot ontwikkeling is gebracht door het college. Wij geven hiermee een signaal af om alle hier eerder genoemde redenen en hopen dat het college wakker is geschud. Wij zijn niet tegen een verbetering of verfraaiing, maar hebben ontzettend veel moeite met het gemak waarmee zoveel geld wordt uitgegeven. Zonder een lange termijn visie, zonder te denken aan de veiligheid (ook in de aangrenzende straten) en zonder enig inzicht van de gevolgen. Wij houden ons hart vast. De volgende miljoenen die dit college wil spenderen zijn bestemd voor een splinternieuw stadskantoor.

Wij houden u op de hoogte!
Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen