BRODDELWERK de Lange Weeren: Lijst Kras en VVD grijpen laatste strohalm
BRODDELWERK de Lange Weeren: Lijst Kras en VVD grijpen laatste strohalm
17 februari 2022 
6 min. leestijd

BRODDELWERK de Lange Weeren: Lijst Kras en VVD grijpen laatste strohalm

Donderdag 10 februari was het eindelijk zover.  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag kon geen meerderheid worden bereikt voor het door het college voorgelegde ontwikkelkader en totaalvisie voor de Lange Weeren (plan Scholtens). Gedurende de vergadering werd duidelijk dat het noodzakelijk is om een echte totaalvisie op te stellen met voldoende kaders. De afgelopen zes jaar is enorm veel tijd verloren gegaan! Het college (Lijst Kras, CDA, Zeevangs belang en de VVD) is het niet gelukt om in deze zes jaar met een plan te komen voor betaalbare en passende woningen voor onze inwoners. Met de bebouwing van de Lange Weeren had al kunnen worden gestart, alleen heeft het college hierin de regierol laten liggen.

Wij begrijpen dat de woningzoekenden de dupe worden van de vertraging en dit vinden wij verschrikkelijk. Volendaml80 staat van oudsher voor goede woningbouw. Wij willen bouwen, maar niet op deze, door het college voorgestelde, manier! 

De spanning was tijdens de vergadering te snijden. Het was de vraag of het plan van ontwikkelaar Scholtens erdoor gedrukt zou worden. CDA, Zeevangs Belang en PvdA waren vóór dit halfbakken woningbouwplan van Scholtens. GroenLinks is sowieso tegen bouwen. De andere coalitiepartijen, VVD en Lijst Kras, grepen de motie van Volendaml80 aan als laatste strohalm om onze inwoners te behouden voor een bouwcatastrofe wanneer het plan van Scholtens erdoorheen was gekomen.

Lees onderstaand fragment van het pleidooi van Volendam|80 namens onze fractievoorzitter Angelique Bootsman:

“Tot onze grote verbazing heeft uw college ervoor gekozen om exact hetzelfde voorstel als in mei 2021 aan de raad voor te leggen.

Diverse burgers en organisaties hebben vorig jaar ingesproken over de zogenaamde ‘totaalvisie’ en het ontwikkelkader van Scholtens. Deze inspraakreacties werden niet behandeld. Vragen van raadsleden werden destijds door de voorzitter afgekapt, waardoor niemand zich serieus genomen voelde. Men kreeg nauwelijks 4 minuten inspreektijd en alles werd zo snel mogelijk afgeraffeld.

Vervolgens was er wel 5 uur de tijd om te bespreken of er sprake was van integriteitskwestie. Uiteindelijk werd er geen besluit genomen die avond en werd besloten tot een integriteitsonderzoek. Daaruit kwam niets ingrijpends naar voren. Wel werd duidelijk dat het college de raadsleden onvoldoende had geïnformeerd. Uit brieven van de provincie bleek ook overduidelijk dat het college de raad foutief heeft geïnformeerd (refererend aan de brief van 29 april 2021). Het college heeft dus wel degelijk steken laten vallen.

Ondertussen, net een maand voor de verkiezingen, komt u met een ongewijzigd voorstel

Er is niets gedaan met alle inspraakreacties en er is niets gedaan met de reactie van de provincie. Waarom heeft wethouder Rijkenberg, verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en ondertussen de 2e wethouder op dit belangrijke dossier in zijn afwezigheid, het onderwerp toch voorgelegd aan de Raad? Ligt er dan toch een verplichting richting Scholtens om persé dit voorstel aan de Raad voor te leggen? Waarom moet dit er nog even snel doorgedrukt worden terwijl het zo’n belangrijk dossier is?!

De Totaalvisie zoals die nu voorligt is onvolledig. Juist de Totaalvisie is leidend voor het heel plan en niet andersom! In een Totaalvisie, of zoals het Volendam|80 het al eerder noemde, het Masterplan de Lange Weeren, legt de gemeenteraad kaders vast waarbinnen projectontwikkelaars hun plannen mogen ontwikkelen. De gemeente toetst vervolgens aan de Totaalvisie of de plannen van de ontwikkelaar daarmee niet in strijd zijn. In uw voorstel wordt dit reguliere proces omgedraaid. Na aandringen van de Raad heeft het college in een aantal weken een Totaalvisie laten opstellen door één ambtenaar en neemt het ontwikkelkader van Scholtens als leidend uitgaanspunt met de Totaalvisie als bijlage erbij. Dit is niet juist en ik zal u uitleggen waarom;

Zowel de Totaalvisie als het ontwikkelkader zijn onvolledig en dus voor onze bevolking onvolledige documenten

Het Ontwikkelkader is van Scholtens en u geeft die partij alle vrijheid om veel te veel huizen te bouwen op een te klein stuk grond. Een plan met te veel en kleine woningen, weinig ruimte, het groen en water dat in 3D filmpjes en op tekeningen er nog groener en weelderiger uitziet dan het in werkelijkheid wordt. Daarnaast zijn er te weinig parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de woningen, een te krappe groene buffer ten opzichte van de Blokgouwwijk en ga zo maar door. Het kan simpelweg niet op deze manier worden vastgesteld om als kader vanuit de Raad te dienen! Kortom, BRODDELWERK. Dit werk moet van A tot Z opnieuw gedaan worden. Dit had al veel eerder kunnen gebeuren in de afgelopen 6 jaar of in ieder geval nog in de afgelopen 9 maanden. De waarheid is anders, want we zijn nu 6 jaar achter de wagen met dank aan het college van Lijst Kras, Zeevangs Belang, CDA en VVD.

Moeten we dan toch weer opnieuw beginnen hoor ik u zeggen? Ja, sterker nog dit is keihard nodig!

Want met een amendement kun je niet van een slechte visie ineens een goede visie maken. We leggen nog even uit dat een amendement slechts een wijziging is op een besluit, maar geen wijziging op een inhoudelijk document. Kaders dienen integraal opgesteld te worden, want de uitwerking van het ene kader heeft consequenties voor het andere kader.

Alleen al de parkeernorm is essentieel, de minimale beukmaat van een woning ook, de breedte van een groenstrook van de wegen, de oppervlakte van een parkeerplaats, de benodigde oppervlakte van het water. Met andere woorden als dit stuk wordt vastgesteld, al dan niet met bij amendement toegevoegde eisen, blijft het broddelwerk. Onsamenhangende kaders waar geen touw meer aan vast te knopen is. Dat is geen doen. Het werk moet opnieuw. En vraagt u zich af hoe?

Wij pleiten voor het terugnemen van dit voorstel, u moet opnieuw naar de reken- en tekentafel om met een goede integrale Totaalvisie te komen waarbij burgers hebben kunnen inspreken en serieus met hun reacties wordt omgegaan. Hierdoor zullen juridische procedures wellicht kunnen worden voorkomen dan wel verkort.

Volendam|80 wil graag bouwen, maar niet op deze manier. Hier worden onze woningzoekenden absoluut niet gelukkig van. Wie wil hier nou wonen!?”

EINDE BETOOG

Motie Volendam|80 patstelling: 12 stemmen vóór 12 stemmen tegen

Onze motie met als hoofddoel:

    Een nieuwe totaalvisie op te stellen zoals de gemeenteraad deze al heel lang wenst, waarover overleg wordt gevoerd met alle belanghebbenden en daarbij de volgende kaders mee te nemen;

    Op basis hiervan aan de Raad een nieuwe totaalvisie met bijhorende richtlijnen vóór het zomerreces voor te leggen over het hele gebied van de Lange Weeren!

Net voordat de motie in stemming werd gebracht, verliet mevrouw Bond van Lijst Kras de raadszaal waardoor er 24 raadsleden overbleven. De stemming kwam uit op 12–12. Volendam|80 (4 zetels) Lijst Kras (5 zetels) en VVD (3 zetels). De motie haalde het dus net niet vanwege het vertrek van raadslid Bond. Hieruit blijkt maar weer eens in welk lastig parket Lijst Kras zich beweegt.

Toelichting: Lijst Kras, een van de coalitiepartijen, heeft het samen met het college deze zes jaar laten liggen! Niet één maar TWEE wethouders ruimtelijke ordening van Lijst Kras (die gaan over de Lange Weeren) zijn niet gekomen tot een geschikt plan voor de Lange Weeren en dus voor onze inwoners. Ze grepen afgelopen donderdag op het allerlaatste moment alsnog naar onze motie. Dit is vreemd wanneer men bedenkt dat de twee Lijst Kras wethouders 6 jaar lang hebben meegewerkt aan dit ontoereikende Scholtens plan! Hetzelfde geldt voor de VVD die geen wethouders onderweg ‘verloren’. Wilt u dat er eindelijk een echt woningbouwplan komt voor de Lange Weeren? Stem Volendam|80!

EN NU DÓÓR!!!

Er mag geen dag meer verloren gaan. Wij willen dat DIT college nog de opdracht gaat verstrekken middels een duidelijke bestuursopdracht aan de ambtelijke organisatie om een gedegen integrale totaalvisie op te stellen. Direct nadat een nieuw college is geformeerd kunnen ruimtelijke kaders in de totaalvisie worden vertaald, zodat de nieuwe visie nog vóór de zomervakantie naar de Provincie Noord-Holland kan worden toegezonden. Volendam|80 heeft direct na deze raadsvergadering schriftelijke vragen ingediend, want de vaart moet erin worden gehouden!

Wie wil er nu wonen in een wijk met kleine woningen, waar weinig afstand bewaard is tot de Blokgouw, geen rekening is gehouden met waterberging, geen mogelijkheid is om voor de deur te parkeren en geen goede (groen)voorzieningen zijn? Nogmaals, wij zullen ons vol inzetten en hebben er zin in om nu écht te komen tot die mooie ruime woonwijk mét een divers aanbod van woningen, voldoende groen, water, ruimte voor parkeren en mét voorzieningen. Mensen, dit is echt belangrijk voor u en onze jeugd!

Kies voor een ervaren en tegelijkertijd vernieuwende gemeenteraad! Maak Volendam weer krachtig, stem op Volendam|80!

Weet U waarom wij dit schrijven? Omdat dit U aangaat!

Contactgegevens:

-    E-mail: info@volendam80.nl

-    Website: https://volendam80.nl

-    Facebook-pagina: Volendam80

-    Linkedin pagina: Volendam80

-    Instagram: Volendam80

Reactie plaatsen