Monumenten vogelvrij verklaard door Lijst KRAS, CDA, VVD en andere partijen
Monumenten vogelvrij verklaard door Lijst KRAS, CDA, VVD en andere partijen
25 december 2021 
3 min. leestijd

Monumenten vogelvrij verklaard door Lijst KRAS, CDA, VVD en andere partijen

Volendam|80 streed in de Gemeenteraad van 16 december 2021 tevergeefs voor het behoud van een monument; een van de laatste benedendijks gelegen karakteristieke visserswoningen.

Recht is recht, krom is dom

Op de agenda van de Gemeenteraad van 16 december 2021 werd voorgesteld om te besluiten de op grond van de Erfgoedverordening toegekende monumentale waarde van het pand Noordeinde 61 te verwijderen. Aanleiding voor dit voorstel vormde het verzoek van de eigenaar om een verzoek tot tegemoetkoming in planschade uit te keren. De bepaling van planschade gebeurt via een planologische vergelijking. En niet via een vergelijking van de feitelijke situaties. Dat wil zeggen dat het gaat om de vraag wat volgens het oude bestemmingsplan maximaal mogelijk was.  Een extern bureau had uitgerekend dat de eigenaar recht had op een tegemoetkoming van €155.000,- aan planschade. Ondanks de hoogte van het bedrag heeft de eigenaar hier op grond van het afwegingskader van de Wet ruimtelijke ordening, recht op. Volendam|80 is het daarmee eens, maar het recht op een tegemoetkoming in planschade betekent daarmee niet dat je vervolgens met één pennenstreek de status als monument dan ook maar doorhaalt? Niets is minder waar, want dit is precies waar LIJST KRAS, CDA, VVD, Groen Links, PvdA en Zeevangs Belang wél voor kozen!

Schaarse monumenten verdwijnen ondanks monumentale status zo kat achter gat

Om die monumentenstatus te verkrijgen zijn ook in geval in van het unieke visserswoninkje aan het Noordeinde 61 indertijd belangen afgewogen: algemeen belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, bouwhistorische, cultuurhistorische, ecologische of landschappelijke waarde. Een verzoek of recht op een tegemoetkoming op planschade en/of andere financiële redenen worden in de opsomming van deze belangen niet genoemd.  Het huisje aan het Noordeinde 61 had meer punten toegekend gekregen dan het gemiddelde vissershuisje in Volendam dat als monument werd aangewezen.  Volendam|80 pleitte er dan ook voor om de planschade wel uit te keren, maar de monumentenstatus te behouden. Indien er wat schortte aan de puntentelling in het verleden kon dat immers nog worden onderzocht door de in de Erfgoedverordening opgesomde belangen opnieuw tegen het licht te houden? Het heet toch zorgvuldigheid om het juiste afwegingskader te gebruiken? Maar nee, het huisje stelde niets meer voor aldus deze raadsleden die kennelijk nu ook als bouw- en monumentendeskundigen door het leven gaan. En dat terwijl de evaluatie van het monumentenbeleid eind augustus 2020 tot op heden niet heeft geleid tot een door het college toegezegde herziening van het erfgoedbeleid.

Wat is hier aan de hand?

Fracties als Lijst Kras, VVD, CDA, Groen Links, PVDA, Zeevangs Belang en VVD stemden voor de teloorgang van het zoveelste monument in Volendam. Angelique Bootsman beet de heer Van Straalen van Groen Links nog toe dat dit in Edam NOOIT zou gebeuren. Het pleidooi van Volendam|80 om de status van dit bijzondere pand als monument niet even zo maar van tafel te vegen bleek tegen dovemansoren gericht. Wethouder Wim Runderkamp van de VVD gaf aan dat het huisje ‘anders toch maar zou verkrotten’. Volendam|80 vraagt zich af of hij dat ook had gezegd indien het om de Hervormde Kerk zou gaan of een willekeurig monument in Edam? Volendam|80 denkt dat de kaarten dan heel anders zouden liggen. Alsof het college van burgemeester en wethouders geen enkele mogelijkheid of instrument heeft om een monument in de juiste bouwkundige staat te behouden!

Toen de Raad geen zin meer had…

Rond de klok van 24.00 uur vonden de overige raadsleden en wethouders het letterlijk wel mooi geweest en was het gedaan met de monumentale status van de visserswoning. Voor Volendam|80 zat er niet meer in dan de volgende stemverklaring af te leggen:

‘Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen. Dit noemen wij het zorgvuldigheidsbeginsel. Nu de relevante feiten en belangen hier onvoldoende zijn afgewogen, kan Volendam|80 niet instemmen met het besluitpunt tot het verwijderen van de monumentenstatus van Noordeinde 61. Het verwijderen daarvan heeft vergaande gevolgen en wordt nu als een stuk oud vuil van tafel geveegd. Niet alleen voor de cultuurhistorie ter plaatse, maar ook voor andere monumenten op zijn minst een pijnlijke, maar hoogstwaarschijnlijk ook een historische vergissing’.

Zo stemden de fracties van Lijst Kras, VVD, CDA, Groen Links, PVDA, en Zeevangs Belang op 16 december 2021 voor de teloorgang van het zoveelste schaarse monumentje in Volendam en dat krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

Vragen of suggesties zijn altijd welkom: info@volendam80.nl

Tevens wensen wij u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022.

Reactie plaatsen