Lange Weeren: Je kunt het maar één keer goed doen: deel 2
Lange Weeren: Je kunt het maar één keer goed doen: deel 2
11 maart 2021 
6 min. leestijd

Lange Weeren: Je kunt het maar één keer goed doen: deel 2

Broeckgouw en Lange Weeren enorm vertraagd


De bebouwing van De Broeckgouw is in 2009 gestart en had in 2019 klaar moeten zijn. Door de enorme vertragingen in de afgelopen vier jaar is de Broeckgouw helaas nog altijd niet klaar. Zo is het al jaren geleden beloofde landschapspark waar de raad in 2018 al goedkeuring voor verleende nog steeds niet in aanleg. Ook diverse woningen moeten nog gebouwd worden, gaten moeten worden gedicht en de wegen en paden zijn verre van gereed. Een nog veel grotere vertraging is ontstaan voor de laatste grote uitleglocatie, de Lange Weeren. Dat heel Nederland in rep en roer is vanwege grote woningnood is voor het huidige college, onder leiding van bouwwethouder Albert Koning (Lijst Kras), tot onze grote verbazing geen aanleiding geweest om de ontwikkeling van de Lange Weeren met voortvarendheid voort te zetten. Nu blijkt daarnaast ook nog eens dat het plan van onze bouwwethouder Koning en inmiddels nu ook van wethouder Schutt (Zeevangs Belang) op veel verzet stuit, zowel onder de bevolking als onder de raadsleden.

Eigendom Lange Weeren


Het gebied Lange Weeren is agrarisch gebied, maar de Provincie Noord-Holland heeft met de zogenaamde Pilot Waterlands Wonen ingestemd met de bouw van 740 woningen in het gebied. De grond was aanvankelijk eigendom van een agrariër en is uiteindelijk voor een deel (28 hectare) verkregen door Scholtens uit Wognum. Het andere gedeelte van circa 60 hectare was tot twee jaar geleden nog eigendom van de agrariër. In 2012 is door de gemeente (coalitie VD|80, CDA, PvdA) een voorkeursrecht gevestigd op die resterende 60 hectare. Het vestigen van dat voorkeursrecht (op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten) had tot gevolg dat als de agrariër de grond wilde verkopen, deze eerst aan de gemeente Edam-Volendam moest aanbieden. Het idee was toen om, net als de grond in de Broeckgouw, de grond aan te kopen als de bouw van de Broeckgouw het einde naderde. Het voorstel van de toenmalig wethouder werd door de gemeenteraad op 8 november 2012 goedgekeurd. Het voordeel is dat als de gemeente eigenaar is van de grond zij de volledige regie in handen heeft. Hoewel er dan natuurlijk ook samengewerkt had moeten worden met Scholtens, had het de positie een stuk sterker gemaakt dan de huidige situatie.

Wat is er gebeurd met het voorkeursrecht?


Het huidige college (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) vonden het, onder leiding van wethouder Albert Koning, in 2016 niet langer nodig om gebruik te maken van het voorkeursrecht op de grond in de Lange Weeren. Zij kozen ervoor om niet meer zelf als ontwikkelaar op te treden, maar om een passieve rol in te nemen (afwachten waar de ontwikkelaar mee komt). Lijst Kras vond dat ontwikkelaars het maar moesten oplossen. Wethouder Albert Koning (Lijst Kras) was van het begin af aan ook een tegenstander van het zelf ontwikkelen van de Broeckgouw, want hij was ervan overtuigd de projectontwikkelaars beter een gebied kunnen ontwikkelen dan de gemeente. Toen het nieuwe college (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) in 2016 het gevestigde voorkeursrecht uit 2012 introk, was de agrariër niet langer verplicht om de grond bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Het gevolg is dat deze grond (circa 60 hectare) grotendeels in handen is gekomen van BPD.

Regie uit handen


Op zich is het niet noodzakelijk dat de gemeente eigenaar is van de grond om een mooie woningbouwlocatie te ontwikkelen. Natuurlijk maakt eigendom het makkelijker omdat je als gemeente dan zelf volledige regie hebt en bepaalt wat er gebouwd wordt en wanneer. Nu het echter eigendom is van twee projectontwikkelaars (Scholtens en BPD), is de gemeente de regie kwijt en is het dus essentieel om gebruik te maken van de instrumenten die de gemeente heeft bij deze gekozen passieve rol. Belangrijkste is dat de gemeenteraad een integrale visie voor het gebied vast stelt waar zowel Scholtens als BPD zich aan moeten houden indien deze visie wordt vastgelegd in een bestemmingsplan. Dit is het belangrijkste instrument van de gemeenteraad. In een bestemmingsplan kan de Raad bepalen wat er gebouwd mag worden (waaronder ook sociale huurwoningen), hoeveel en waar en wanneer, maar ook kunnen eisen worden gesteld over de parkeernorm (in de Broeckgouw 2 parkeerplaatsen per woning), over het wateroppervlak, over de hoeveelheid groen, over voorzieningen als scholen, winkels etc. Daarnaast kan de gemeente een exploitatieplan vaststellen of een anterieure overeenkomst sluiten waarin afspraken worden neergelegd over de kosten. Wat wij al eerder schreven kan ook gekozen worden voor een Publiek Private Samenwerking (een PPS). Dit is een samenwerking tussen de ontwikkelaars en de gemeente waarin allerlei afspraken worden vastgelegd en waarin de aansturing wordt bepaald. Dan moet het college echter wel zelf aan de slag!!

Maar wat doet ons college?


Volendam|80 ging er al die tijd vanuit dat het huidige college de intentie had om tot een integraal plan te komen voor de eigendommen van beide projectontwikkelaars. Maar dit blijkt niet het geval te zijn. Zowel het college als Scholtens hebben laten weten hier niets voor te voelen. Kennelijk hebben de gemeente en Scholtens al afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de direct aan De Blokgouw grenzende 28 hectare van Scholtens. Het college lijkt het daarop aansluitende gedeelte van BPD volledig buiten beschouwing te willen laten. Als het college echter mee gaat werken aan 740 woningen op 28 hectare dan houden wij ons hart vast. Dat wordt een wijk waar onze jeugd, maar ook de huidige bewoners van de Blokgouw niet vrolijk van zullen worden.

 

Lange weeren volendam80

Een te  klein gebied voor 740 woningen, bron: website Scholtens

De Broeckgouw is ongeveer 55 hectare en daar worden circa 1050 woningen gerealiseerd. Als we dat vergelijken met de bebouwingsdichtheid die het college nu voor ogen heeft in de Lange Weeren, dan zouden er in de Broeckgouw circa 1500 woningen gebouwd moeten zijn. Dat zou een onvoorstelbaar negatieve invloed op de Broeckgouw hebben gehad. Wat zijn wij blij dat er in de Broeckgouw maar 1050 woningen zijn gebouwd, dat 14% van de oppervlakte bestaat uit water (wat konden de kinderen fijn schaatsen in het natuurpark en aan het Amsteldiep…), de 2 parkeerplaatsen per woning, het prachtige fietspad, het natuurpark en het nog aan te leggen landschapspark. Dat had er allemaal niet gekomen met een bebouwingsdichtheid als nu door het college voorgesteld in de Lange Weeren. Volendam|80 houdt zijn hart vast voor de desastreuze gevolgen voor de Lange Weeren.

Jongeren met een woonwens: word wakker!


Onze jeugd wil over het algemeen nog altijd graag ‘op het dorp’ blijven wonen, en terecht. De vraag naar woningen is groot. In Volendam staan het laatste jaar gemiddeld nog maar zo’n 50 woningen te koop (excl. verkocht onder voorbehoud), terwijl de vraagprijzen exorbitant zijn gestegen. Het enige wat helpt om de koopprijzen te verlagen is door het aanbod te vergroten en dus om te gaan bouwen. Ditzelfde gebeurde in de periode 2002-2009 toen ook een tijdlang niets kon worden gebouwd. Nu kan de gemeente woningen laten bouwen, maar laat het college geen enkele regie zien in dit zo belangrijke dossier. Het is al vele jaren bekend dat gezien de demografische groei deze wijk keihard nodig is en nog niet zo heel lang geleden is er nog een nut en noodzaak onderzoek gedaan die de vraag heeft aangetoond. De lakse houding van dit college heeft negatieve gevolgen voor onze jongeren die graag een eigen woning willen kopen. Volendam|80 had daarom verwacht dat het college zorgvuldig zou omgaan met het laatste stuk te bebouwen grond in de Lange Weeren. Er dreigt het tegenovergestelde te gebeuren en als men niet oppast stevent de Lange Weeren af op een rampscenario. In zee gaan met 1 ontwikkelaar (deze partij adverteert al lange tijd in de media waaronder deze krant) betekent zoveel mogelijk huizen op slechts 28 hectare van de ruim 80 hectare die het totale gebied omvat. Onwenselijk voor de bewoners die er tegenaan kijken en niet fijn om straks dicht op elkaar te wonen voor de hoofdprijs.

Hoe nu verder?


Volendam|80 heeft op 5 februari jl. voor de zoveelste keer een reeks kritische vragen ingediend over de Lange Weeren, maar het college heeft tot op heden geen duidelijkheid gegeven in de beantwoording. Het mag duidelijk zijn dat de ontbrekende informatie van cruciaal belang is voor de toekomst van de Lange Weere en voor onze gemeenschap. Bijzonder is dat ondertussen een coalitiepartij (Lijst Kras) begint terug te krabbelen en vreest dat de ingeslagen weg van het college nadelige gevolgen heeft. Zoals wij al eerder schreven in de NIVO blijft het aller belangrijkste voor Volendam|80 een totale gebiedsvisie! Hierbij dienen de belangen van ALLE betrokkenen (Gemeente, projectontwikkelaars, kopers en omwonenden) bij elkaar te worden gebracht. Als het college dit niet zelf kan, vinden wij dat ze juist hiervoor de juiste mensen moeten inschakelen. Het college geeft al jaren bakken met geld uit aan externen, maar juist in dit belangrijke dossier blijven ze al jarenlang aanrommelen. Waarom het huidige college voor deze weg kiest is ons niet duidelijk. Bovendien dient de gemeenteraad zich hierover uit te spreken en dat is tot op heden niet gebeurd. Dat kan natuurlijk niet!

Wat vindt Volendam|80?


Volendam|80 heeft aan de noodrem getrokken. Wij proberen, naast de oppositiepartijen PvdA en Groen Links ook de coalitiepartijen (Lijst Kras, CDA, VVD en Zeevangs Belang) alsnog te overtuigen om te gaan voor dat wat het beste is voor de toekomstige bewoners en onze gemeenschap, namelijk een totaalvisie voor de Lange Weeren met een integrale aansturing en samenwerking. Trek daarin op met beide ontwikkelaars. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd in de gemeenteraad en het wordt dan ook hoog tijd voordat het te laat is.

Je kunt het maar één keer goed doen!

Volendam|80 heeft een extra raadsvergadering aangevraagd om opheldering te krijgen en om in de gemeenteraad het debat met elkaar te voeren.
Wij houden u op de hoogte!
Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl

Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen