Horen is niet hetzelfde als luisteren
Horen is niet hetzelfde als luisteren
11 juli 2018 
3 min. leestijd

Horen is niet hetzelfde als luisteren

Donderdag  28 juni jl. stond het Verkeersplan Edam-Volendam op de raadsagenda. Dit Verkeersplan is de opvolger van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2012-2016.
Een plan waar vooraf veel om te doen is geweest, omdat er redelijk wat inwoners uit onze gemeente bij betrokken waren. Iets wat Volendam|80 graag ziet in het kader van het zo geheten participatietraject.

Participatietraject een wassen neus?


Wethouder Runderkamp is vol lof in het voorwoord over de manier waarop zijn nieuwe beleidsstuk tot stand is gekomen. Zo ook tijdens de raadsvergadering spreekt hij over het meest intensieve participatietraject tot nu toe. Tijdens de informatie- en workshopavonden mochten inwoners en ondernemers een bijdrage leveren om het Verkeersplan mede tot stand te brengen. Vervolgens zijn er uit deze ingebrachte ideeën een aantal maatregelen gefilterd welke de wethouder wel en niet belangrijk vond. Wat zeer opvallend is, is dat er van geen enkele burgerparticipatie bijeenkomst aantekeningen of notulen zijn na te slaan. Hiermee heeft de wethouder feitelijk vrij spel te bepalen wat wel en niet in het Verkeersplan mag komen. Kennelijk is de betekenis van het woord ‘participatie’ moeilijk voor het huidige college en zijn de participatieavonden voor het oog van Job. Immers een hele belangrijke bijdrage van onze inwoners staat helemaal niet in het Verkeersplan. We hebben het over het toenemende parkeerprobleem in de centra van Edam en Volendam en in de woonwijken. Maar ook te hard rijden binnen de bebouwde kom zijn beide onderwerpen die buiten beschouwing zijn gelaten. Luisteren naar de bevolking is toch iets anders dan horen wat de bevolking zegt!

Fietsers voorrang op de rotondes


Een belangrijk ingediend verzoek namens de inwoners van Edam-Volendam, is het verlenen van voorrang aan fietsers op rotondes. Dat klinkt Volendam|80 als muziek in de oren! En toch rijst de vraag, is dit veiliger? Uit de verschillende (tegenstrijdige) onderzoeken blijkt dat fietsers ín de voorrang niet per definitie veiliger zijn dan fietsers uit de voorrang op rotondes. Volendam80 vindt de onderzoeksresultaten zeer verwarrend en had graag een onafhankelijk onderzoek gezien toegespitst op de situatie bij de rotondes in onze gemeente. Zonder een degelijke onderbouwing kun je als gemeenteraad hierover niet zomaar besluiten. Het gaat hier over een belangrijk vraagstuk, namelijk de veiligheid. Wethouder Runderkamp schuift de verantwoordelijkheid voor dit belangrijke vraagstuk in de schoenen van de gemeenteraad.

Verkeersplan zonder parkeerbeleid is geen verkeersplan


Andere veel besproken items tijdens de verkeersbijeenkomsten zijn het parkeren en het creëren van een autoluw centrum. Volgens het Verkeersplan kan er pas een autoluw centrum komen op het moment dat auto’s in de nabijheid kunnen parkeren. Het verkeerprobleem in Edam is hoog en in Volendam zelfs urgent en toch besluit wethouder Runderkamp (VVD) dat het parkeerprobleem te complex is om dit uit te werken in dit Verkeersplan en daarmee wordt dit vraagstuk, maar ‘even geparkeerd’.  Volendam|80 vindt het een gemiste kans, want juist parkeren is een belangrijk onderdeel van het totale plan. Je kunt de auto’s niet het bos insturen en zelf uit laten zoeken, omdat er geen alternatieve parkeermogelijkheden zijn. Wethouder Runderkamp (VVD) laat de deelnemers aan de verkeersbijeenkomsten, zijn inwoners en bezoekers aan Edam-Volendam in de kou staan. Wij moeten helaas constateren dat dit college niet denkt in oplossingen. Dat het gewoon kán is eerder bewezen door Volendam|80 om parkeerplaatsen te realiseren onder de grond in de nabijheid van woningen en supermarkt. Wethouder Runderkamp (VVD) wij roepen u nogmaals op, want de parkeerproblematiek vraagt om nader onderzoek naar ondergronds parkeren!

Veiligheid


Veiligheid voor fietsers en voetgangers staat wat ons betreft op de 1ste plaats. De gemeente Edam-Volendam staat nog altijd in de top 3 van Nederlandse gemeenten waar de voetgangersoversteekplaatsen bovengemiddeld onveilig zijn. Als het aan Volendam|80 ligt moeten wij zo snel mogelijk verdwijnen uit deze top 3. Er is een slechts een enkele verbetering aangebracht (dankzij het initiatief van inwoners) bij de beruchte oversteekplaats aan de Julianaweg ter hoogte van de snackbar. Er zijn nog meer oversteekplaatsen die alles behalve veilig zijn op dit moment en waar nog niks mee is gedaan. Wij vragen de wethouder haast te maken met het aanbrengen van verbeteringen aan deze onveilige oversteekplaatsen om meer ongelukken te voorkomen.

Wat vindt Volendam|80?


Samengevat is wij het Verkeersplan nog niet af en om diezelfde reden nog niet besluitrijp. Volendam|80 heeft daarom gepleit voor uitstel. Na forse kritiek namens de 3 oppositiepartijen (ook van PvdA en Groen Links), kwam de wethouder alsnog met de suggestie een themaraad te organiseren over het onderwerp ‘parkeren’. Volendam|80 had al eerder aangegeven in een stemverklaring niet in te kunnen stemmen vanwege het ontbreken hiervan in het Verkeersplan. Wethouder Runderkamp komt in dit geval wel heel laat met zijn eieren na Pasen!

Reactie plaatsen