Inhuur externen bij gemeente Edam-Volendam blijft toenemen
Inhuur externen bij gemeente Edam-Volendam blijft toenemen
23 juni 2019 
in Fusie
3 min. leestijd

Inhuur externen bij gemeente Edam-Volendam blijft toenemen

Sinds het aantreden van het huidige college in januari 2016 is het aantal externen personen in loondienst werkzaam voor onze gemeente enorm gegroeid. Hierdoor zijn niet alleen de loonkosten van onze gemeente in de afgelopen 3,5 jaar explosief gestegen, maar blijft ook de instroom van lokaal personeel achter terwijl juist onze gemeente een belangrijke werkgever is voor Edam-Volendam. Personeel met kwaliteit en affiniteit voor onze gemeente moet je behouden en kansen bieden door te groeien in plaats van telkens weer iemand inhuren op tijdelijke basis die werkt voor een torenhoog uurtarief en dus bakken met gemeenschapsgeld kost.

Wat is een externe?

Een externe voert werkzaamheden in opdracht van een gemeente uit tegen betaling van het inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen de gemeente en de daarbij ingezette persoon aan ten grondslag ligt. Externen worden vaak ingezet omdat de kennis bij de gemeente niet aanwezig is, maar is dat niet te kort door de bocht? Mensen die in het verleden voor gemeentes werkten, zijn voor zichzelf begonnen en worden nu ingehuurd voor bijvoorbeeld 200 euro per uur als projectleider. Deze constructie is, behalve voor die ambtenaar, voor niemand goed. En dit wordt allemaal bekostigd uit het belastinggeld dat de inwoners van onze gemeente betalen. In 2016 werd maar liefst voor € 2.097.805,64 aan externen ingehuurd. In 2017 werd nog eens voor € 1.984.171,19 ingehuurd (dit kan zelfs nog oplopen omdat nog niet alle cijfers over 2017 bekend zijn). Dit betroffen ca. 18 extern ingehuurde personen per jaar. Als we dit afzetten tegen de totale loonkosten van onze gemeente dan wordt minimaal 10% van de salarissen uitbetaald aan ingehuurd personeel!

Inhuur externen bij Edam Volendam alleen maar meer

De Wet Normering Topinkomens (WNT)

Deze wet voorziet alleen in de beperking van loon van externe topfunctionarissen en ambtenaren in vaste dienst. De WNT geldt dus niet voor externen zonder het label ‘topfunctionaris’. Met als gevolg dat deze groep een hoog salaris mag ontvangen. Het tegenstrijdige daaraan is dat ambtenaren zelf helemaal niet zo veel per jaar mogen verdienen. De Wet Normering Topinkomens (WNT) zorgt ervoor dat de salarissen van werknemers in de publieke of semipublieke sector niet te hoog worden. Voor 2019 is deze norm vastgesteld op 194.000 euro per jaar. Maar hoewel deze wet wel voor alle ambtenaren in dienst geldt, geldt hij (nog) niet voor door de overheid ingehuurde werknemers. Daardoor kan een gemeente in veel gevallen meer dan de norm bieden, waardoor sommige ingehuurde gemeenteambtenaars meer verdienen dan een minister.

inhuur externen gemeente Edam Volendam wordt alleen maar meer

Hele vage informatie over de externe inhuur voor de gemeenteraad

De wijze van verantwoording over externe inhuur schiet volgens Volendam|80 op meerdere punten tekort en de informatievoorziening is ontoereikend voor onze gemeenteraad:

  • De omvang en samenstelling van de externe inhuur is heel ondoorzichtig
  • Inzet van extern personeel zal pas plaats moeten vinden als alle mogelijkheden om eigen personeel in te zetten zijn uitgeput, dit is niet te controleren voor de gemeenteraad
  • Er is onduidelijk wat de beoogde prestaties en resultaten zijn van de inhuur van externen en het is nu onmogelijk om na te gaan in welke mate ze behaald worden
  • De mate waarin het inhuurbeleid gevolgd wordt en of dit effectief is
  • Aanbesteding dient met optimale marktwerking plaats te vinden en de schijn van belangenverstrengeling dient voorkomen te worden.

Wat vindt Volendam|80?

Volendam|80 heeft meerdere malen verzocht om uitgebreidere informatie omtrent het personeelsbeleid en luidt de alarmbel opnieuw, omdat het aantal externen binnen onze gemeente buitensporige vormen aanneemt. Volendam|80 wil dat het college (bestaande uit Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) een doel stelt dat externe inhuur teruggedrongen wordt. Dit is namelijk voor een overheidsorganisatie (als de gemeente Edam-Volendam) kapitaalvernietiging. Zodra de externen de gemeente verlaten, is daarmee alle vergaarde kennis verloren. Daarom is het niet wenselijk dat er teveel externen voor onze gemeente werkzaam zijn. Niet alleen in financieel opzicht is het gunstiger eigen personeel te hebben en te behouden, het is ook veel beter is voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners.
Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl

Wij houden u op de hoogte!
Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen