Maak Volendam weer krachtig met Volendam|80!
Maak Volendam weer krachtig met Volendam|80!
25 november 2021 
6 min. leestijd

Maak Volendam weer krachtig met Volendam|80!

Afgelopen donderdag vond de jaarlijkse Begrotingsraad plaats (voor het eerst in de PX te Volendam), waarbij door alle politieke partijen wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar zowel beleidstechnisch als financieel. Volendam|80 heeft de onderstaande onderwerpen tijdens de algemene beschouwingen onder de aandacht gebracht. Dit zijn allemaal  onderwerpen die een belangrijk politiek thema zijn de komende jaren en eigenlijk het merendeel van onze  burgers links of rechtsom raakt. De woningnood

De woningnood is schrikbarend hoog. Veel van wat gedaan is, was voorbereid door ex wethouder Kes van Volendam|80 en veel zaken, die door dit college zijn opgepakt gingen mis (denk aan Kraaiennest, Botterproject-participatie en het Oostelijk wooneiland en later ook nog onder de andere naam de Hors waardoor de bouw weer werd uitgesteld). We wisten 6 jaar terug al dat de Broeckgouw ten einde zou komen en daar had meteen bij het installeren van dit college op ingespeeld moeten worden. Jammer dat Volendam|80 de Broeckgouw niet af heeft kunnen maken en de Lange Weeren niet heeft kunnen opstarten, want met het behouden van het voorkeursrecht op gronden van de Lange Weeren en een goede planning hadden de nieuwe projecten (zoals de Lange Weeren en het Tase-terrein) nu mét een totaalvisie in de steigers kunnen staan. De  werkelijkheid is anders! Desastreuze gevolgen voor een generatie die tot ver na het dertigste levensjaar bij pa en ma op zolder zitten en een oververhitte woningmarkt met onbetaalbare huizenprijzen! Volendam|80 vindt dat dit te wijten is aan de passieve regierol die dit college heeft ingenomen in plaats van de rol als ontwikkelaar. De cijfers uit het woningmarktrapport van de gemeente liegen er niet om: 

  1. Daling van de woningtransacties met 29,5%
  2. Daling van het woningaanbod met 16,4%
  3. Stijging van de gemiddelde vraagprijzen met 30,5%

Dit moet anders! Het Sleutelwoord is woningaanbod! We moeten aanbod blijven houden om mensen te kunnen huisvesten. Het moge duidelijk zijn dat dit een van de belangrijkste speerpunten wordt van onze partij  de komende 4 jaar, want we kunnen toch moeilijk allemaal bij elkaar gaan wonen 😉😉  

Financiën

De doelstelling van de algemene reserve is letterlijk “Het dienen als buffervermogen om onvoorziene en onafwendbare incidentele tegenvallers op te kunnen vangen”, maar we zien  dat deze reserve van iets minder dan € 26 miljoen euro in 2015 naar iets minder dan 13 miljoen in 2021 is gedaald. Dat is een daling van maar liefst 50%. Dit is voor Volendam|80 (van oudsher de schatkistbewaker van de gemeentelijk financiën) een bittere pil. Financieel staan we er weliswaar goed voor, maar als deze trend zich doorzet kan het “verkeren”.

In het coalitieakkoord (gemaakte afspraken in het begin van de afgelopen 6 jaar tussen de coalitiepartijen Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) staat letterlijk onder het hoofdstuk financieel beleid: 

Een goed, gezond en transparant financieel beleid is de basis. De belastingen zullen, na harmonisatie als gevolg van de fusie, in beginsel niet meer dan met het inflatiepercentage worden verhoogd. Het gemeentelijk belastingstelsel zal tegen het licht worden gehouden. Het inflatiepercentage wordt gesteld op 1,5%. 

De bovenstaande coalitiepartijen hebben zich helaas niet bepaald aan de eigen gemaakte afspraken gehouden. Het college hield weliswaar een slag om de arm om de belasting met meer dan het inflatiepercentage te verhogen met de woorden “in beginsel” maar de belasting zijn met VEEL meer dan de jaarlijkse 1,5% gestegen over de afgelopen 6 jaar en dus veel meer dan de woorden “in beginsel” doen vermoeden. Een jaarlijkse inflatiestijging van 1,5% telt over 6 jaar op tot een totaalstijging van ruim 9%. En zie hier de totaalstijging van de belastingen die de burgers voor hun kiezen kregen over de afgelopen 6 jaar. Het liegt er niet om :

-Onroerend Zaak Belasting +16,1%
 -Afvalstoffenheffing +29,4%
 -Rioolheffing +32,7%
 -Toeristenbelasting +56,6% 

Het is goed om de toerist te laten betalen voor onze faciliteiten maar hoeveel gaan de toeristen bij ons nog besteden met deze tarieven, laat staan of ze ooit nog terugkomen. 

We snappen het verhaal van een kostendekkende begroting, maar alles bij elkaar genomen loopt dit de spuigaten uit! Volendam|80 is blij dat er een rekenkameronderzoek (ook op verzoek van Volendam|80) loopt naar de kosten van de afvalstoffen, want wij zijn nog steeds van mening dat de kostenkant van de afvalstoffen omlaag kan in plaats van steeds de belasting voor onze burgers te verhogen. In onze gemeente produceren we per inwoner een bovengemiddelde hoeveelheid afval ten opzichte van andere gemeentes. Er moet worden ingezet op de bewustwording bij onze burgers als we de hoeveelheid afval willen terugbrengen in plaats van “inzetten” op de portemonnee & spaarpot van de burger.  

Veiligheid

Hier is de laatste tijd behoorlijk wat om te doen. Het gaat om overlast van jongeren en vuurwerk. Mensen durven niet meer buiten en dieren zijn bang. Een hardere aanpak zoals taakstraffen of hoge boetes is de beste oplossing, want alleen met mosquitos (geluidsapparaten die door middel van hoge tonen hangjongeren verjagen) zoals de VVD oppert is het probleem misschien in die buurt opgelost, maar dan wordt het probleem verplaatst naar een andere wijk. 

Horeca & toerisme

Horeca ondernemers mochten deels met uitbreiding van een terras op de loswal of voor de deur van het café of restaurant weer aan de slag. Het was dan misschien niet ideaal, maar alle kleine beetjes helpen. Dit gold afgelopen zomer niet voor de detailhandel en ondernemers die afhankelijk zijn van het toerisme. We hopen dat de oude tijden van het toerisme in onze gemeente snel herleven. Volendam|80 wil dat de gemeente daar veel meer in mee gaat denken. 

De gemeentelijke organisatie

Als we kijken naar onze gemeentelijke organisatie gaat er nog al eens iets mis en zijn onze burgers   lang niet altijd te spreken over het service niveau. Hier liggen kansen om het huis van de gemeente toch dichter bij de inwoners te brengen. Het digitale tijdperk wordt steeds verder ontwikkeld maar is niet aan iedereen besteed, denk hierbij aan het simpel aanvragen van een rijbewijs, paspoort of ID kaart. Vroeger kon je het op de maandagavond tijdens de avondopenstelling heel eenvoudig regelen. Het is niet makkelijker geworden voor ouderen en het duurt ook vaak lang voordat je langs mag komen. 

Een ander terugkerend item van Volendam|80 is het aantal externe mensen dat door de gemeente wordt ingehuurd. Een hoog percentage is voor de lange termijn niet wenselijk, want als externen klaar zijn met hun opdracht voor de gemeente loopt de kennis ook zo weer de deur uit. Dat percentage staat nu op 6% en dat is een compliment waard! Na 6 jaar zien we eindelijk een verbetering. Volendam|80 pleit dan ook voor het behoud van personeel in vaste dienst, zodat de kennis binnen de organisatie blijft en ook de werkgelegenheid in de eigen gemeente geholpen wordt! 

Duurzaamheid en groen

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Je kunt de kranten of vakbladen niet openslaan zonder iets tegen te komen over duurzaamheid. Ook volendam|80 realiseert zich dat. Wij zijn absoluut niet tegen de energietransitie en duurzaamheid maar het moet wel praktisch en financieel uitvoerbaar zijn. Over het groenbeleid zijn wij wel kritisch, omdat maandenlang onkruidgroei tot onveilige verkeersituaties heeft geleid, simpelweg omdat het zicht beperkt was voor verkeersdeelnemers. Verder zien wij graag in elke woonwijk voldoende groen terug, zodat we geen betondorp krijgen.

Het sociaal domein

Door vergrijzing van onze bevolking zullen seniorenhuisvesting, zorg en welzijn onderwerpen zijn die nu van belang zijn en waar de komende jaren de focus op moet komen te liggen. We zien dat de kosten de laatste jaren behoorlijk oplopen binnen het sociaal domein door deze vergrijzing maar ook, jeugdzorg, verslaving, schulden en verschillende soorten uitkeringen. Volendam|80 heeft gevraagd om een themaraad te organiseren om eens te laten zien waar de risico’s liggen, zodat we als gemeente rekening kunnen houden met deze kosten en zo misschien meer grip op onze financiën en begroting kunnen krijgen. 

Participatie

Participatie (betrekken van burgers bij verschillende projecten en hun mening en ideeën vragen) gaat momenteel niet zoals Volendam|80 dat voor ogen heeft. Wij hebben de indruk  dat   participatie momenteel voor de bühne is, want een aantal participatietrajecten zijn in onze ogen dramatisch verlopen. Volendam|80 vond het verschrikkelijk te zien hoe de participatie met de bewoners van het Zuideinde, de omwonenden van de Lange Weeren en het Bottertraject is verlopen. We hebben dit al eerder gezien bij Het Oostelijk wooneiland en het oude Blokwhere terrein. Participeren is niet informeren, participeren is de burgers betrekken bij belangrijke ingrijpende besluiten! Dit kan veel beter!

Werk aan de winkel

Er zijn dus een aantal belangrijke dossiers die echt dringend moeten worden opgepakt. Volendam|80 is er klaar voor om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, omdat de huidige coalitiepartijen (Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD) dit niet hebben gedaan. Wij willen Volendam weer krachtig maken alleen nu de kiezers nog. Maak Volendam weer Krachtig en stem Volendam|80 op 16 maart 2022!


Heeft u nog vragen of suggesties? Mail het ons: info@volendam80.nl
Wij houden u op de hoogte!

Fractie Volendam|80

Reactie plaatsen