Zorgwoningendossier Maria Goretti ligt stil
Zorgwoningendossier Maria Goretti ligt stil
10 januari 2018 
1 min. leestijd

Zorgwoningendossier Maria Goretti ligt stil

Hoe zat het ook alweer?

De Gemeenteraad van Edam-Volendam heeft in januari 2009 met het voteren van een planvoorbereidingskrediet het licht op groen gezet voor het uitvoeren van een financiële haalbaarheidsanalyse naar de verplaatsing van de huidige gebruikers van de Maria Gorettilocatie (o.a. de STEV, CBW, het Nest en de LOVE) en de herontwikkeling van de Maria Gorettilocatie aan de Julianaweg. Uitgangspunt daarbij is o.m. dat de kosten van herhuisvesting van de STEV en het CBW betaald moeten kunnen worden uit de grondopbrengst van de herontwikkeling.

In de jaren 2009 tot en met 2012 zijn onder wethouderschap van Marisa Kes van VDI80 voor de herontwikkeling verschillende mogelijkheden onderzocht.

In de tweede helft van 2014 heeft De Vooruitgang in samenwerking met HSB een nieuw initiatiefplan voor de herontwikkeling van de Maria Gorettilocatie ingediend. Het nieuwe initiatiefplan ging uit van ca. 50 sociale huurappartementen, 9 sociale grondgebonden huurwoningen en 7 koopwoningen. Het programma blijkt qua functie en massa goed inpasbaar op de locatie en bedient een belangrijke doelgroep: de senioren. In het plan worden ca. 15 van de 50 appartementen gerealiseerd voor de stichting Odion, ten behoeve van een combinatie van wonen en zorg, waar nog altijd veel vraag naar is.

Ook de gemeenteraad stond open voor het plan en besloot in 2014 een extra bijdrage te doen ten laste van de grondexploitatie de Broeckgouw omdat daar extra grondopbrengsten konden worden gegenereerd wegens de herontwikkeling van de locatie waar eerst een programma voor Odion was voorzien.
Bovendien overwoog de gemeenteraad daarbij dat – door de combinatie met Odion aan de Julianaweg – een verdere invulling wordt gegeven aan de realisatie van de zogeheten ‘zorgslang’ in Volendam (het lint zorgwoningen vanaf het Boelenspark tot en met de Roerstraat).

De raad besloot op 17 september 2015 in te stemmen met het starten van de ontwerpfase en planvoorbereiding.

Situatie 1-1-2016-heden:
Echter, na de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november 2015 hebben wethouders Sombroek en Koning het onder Wethouder Kes voortvarend en kwalitatief goede dossier stof laten vangen. Voorts hebben de nieuwe wethouders aanvullende kosten gemaakt voor nog meer onderzoek zonder (ander/aanvullend) resultaat. Onnodig en zinloos!
Hierdoor hebben de plannen onnodig lang stil gelegen en zijn onnodig veel extra kosten van de gemeenschap gemoeid.

VDI80 draagt nog altijd een warm hart toe aan de senioren van de Gemeente Edam-Volendam, maar door een wisseling in coalitie in de Gemeenteraad is onnodig tijd en geld verloren om de woonambitie te verwezenlijken.

Reactie plaatsen